Na čo si dať pozor pred cestou do zahraničia? Peniaze, suveníry, doklady

, 15.05.2016 07:00
cestovanie, dovolenka, rodina, pas, doklad,...
Včas treba skontrolovať najmä doklady detí do pätnásť rokov. Autor:

Dovolenkujte bezpečne, tak, aby ste si dovolenku užili a aby ste sa vrátili s krásnymi spomienkami a suvenírmi, ktoré vám nenarobia pri spiatočnej ceste problémy.

Doklady:

 • dôležité je vedieť, či do cieľovej krajiny potrebuje slovenský občan cestovný pas, alebo stačí občiansky preukaz / identifikačná karta. Pri použití cestovného pasu treba dodržať aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny (spravidla sa vyžaduje šesťmesačná platnosť). Pri ceste do zahraničia odporúčame zobrať so sebou aj kópiu údajovej stránky cestovného pasu (tej s fotografiou) a uložiť ju mimo dokladov. V prípade straty či krádeže pasu uľahčí vybavovanie náhradného cestovného dokladu. Doklady, to nie je iba pas alebo občiansky preukaz – ak cestujete vlastným autom, musíte vedieť, či v danej krajine platí slovenský vodičský preukaz, alebo sa vyžaduje medzinárodný.
 • Stratili ste pas? Ako postupovať? Predovšetkým zájdite na najbližší útvar miestnej polície, kde stratu či krádež ohlásite a budete trvať na vystavení potvrdenia o strate alebo krádeži dokladov. V niektorých krajinách potvrdenie dať odmietnu, aj to sa stáva. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili. Požiadajte o umožnenie telefonického rozhovoru s naším veľvyslanectvom.
 • Konzulke/konzulovi oznámte, čo sa stalo a pre istotu mu hneď nadiktujte svoje základné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu v SR. Kým si po ceste necháte urobiť potrebnú fotografiu a prídete na konzulát, možno už konzul stihne vaše údaje overiť a náhradný doklad vystaví za päť-desať minút.

Peniaze:

 • pri prekračovaní štátnej hranice môže kontrolujúci úradník požiadať o preukázanie sumy, zodpovedajúcej finančnému zabezpečeniu uvádzanej dĺžky pobytu v zahraničí. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne a taktiež určuje, či na jej preukázanie stačí platobná karta, cestovné šeky alebo hotovosť. Ak cestujete do zahraničia individuálne, nepodceňujte túto povinnosť! Pri nedostatku peňazí sa ľahko môže stať, že vás do krajiny v lepšom prípade nevpustia, v horšom prípade (ak vás budú kontrolovať už na území príslušného štátu) vás môžu zadržať a následne vypovedať z krajiny.
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK
 • Ukradli vám peniaze? Najrýchlejšie ich získate prostredníctvom systému Western Union. Potrebnú sumu zloží váš príbuzný, známy, kolega buď na vybranej pošte, v pobočke Poštovej banky, vyplní odosielací formulár a telefonicky vám o tom podá správu. Vy si poslané peniaze môžete vyzdvihnúť v ktoromkoľvek výplatnom mieste Western Union, ktorých je široká sieť po celom svete. Spravidla sa k svojim peniazom dostanete do jednej hodiny. Ak vám Western Union nevyhovuje, budete musieť zájsť na slovenské veľvyslanectvo, presnejšie, na jeho konzulárne pracovisko. Tam vám poradia, ako postupovať pri doplnkovom predaji devíz, resp. ako riešiť stav akútnej finančnej núdze.

Poistenie

 • Pri cestách do členských krajín EÚ je od 1. 1. 2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, keďže jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame uzavrieť pred cestou doplnkové pripoistenie na cestu do zahraničia.
 • Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia vlastným vozidlom, nespoliehajte sa iba na zákonné poistenie uzavreté v SR. Aj malá dopravná nehoda v zahraničí môže prísť poriadne draho, najmä ak dôjde k zraneniu posádky v druhom aute. Aj tu odporúčame poistiť auto a spolucestujúcich v ňom osobitným pripoistením.

Bezpečnosť

 • vždy je dobré mať informácie o krajine, do ktorej cestujete – o to viac, ak sa chystáte do exotických krajín alebo na iný kontinent. Základné informácie nájdete na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí, stránkach cestovných kancelárií alebo na stránkach jednotlivých veľvyslanectiev, akreditovaných v SR. Dôležité sú najmä údaje o aktuálnej bezpečnostnej situácii, povinnom očkovaní, ale aj o miestnych pomeroch (náboženských zvykoch, vyžadovanej forme správania sa, oblečenia, zákaze požívania alkoholických nápojov či už na verejnosti, alebo vôbec a podobne).
Vždy je dobré mať informácie o krajine, do...
Vždy je dobré mať informácie o krajine, do ktorej cestujete. (Ilustračné foto.) Autor: SHUTTERSTOCK
 • aj počas pobytu sa odporúča sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Odporúča sa pred cestou vyplniť registračný formulár, určený pre občanov SR, cestujúcich do zahraničia, ktorý nájdete na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí. Dobrovoľnou registráciou zjednodušíte pomoc sebe, príbuzným a známym v situáciách, keď to budete naozaj potrebovať.

Suveníry

 • pred nákupom exotických suvenírov (rôzne poľovnícke trofeje, zvieracie kože a mnohé iné) sa informujte v hoteli, v cestovnej kancelárii, u príslušníkov miestnych zložiek o tom, čo možno vyviezť a čo nie. Predídete tým strate času, nervov a často aj vysokým výdavkom za pokuty či už na letisku pri odlete, alebo po prílete. Buďte opatrní, ak vás niekto neznámy požiada o doručenie balíčka, fľaše s vínom či alkoholom, alebo iných predmetov do SR. Veľmi často sa priekupníci drog snažia takýmto spôsobom zneužívať cudzincov na nelegálny transport drog. Daňou za ochotu býva v takýchto prípadoch trestné stíhanie.

Biometrické pasy

 • cestovné pasy formátu Európskej únie sa vydávali od 1. apríla 2005 do 14. januára 2008. Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú nové cestovné pasy s biometriou
 • prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhým biometrickým údajom sú odtlačky prstov
 • slovenský biometrický pas je klasický papierový pas so zabudovaným RFID čipom. V čipe je zaznamenaný biometrický údaj – digitálna mapa tváre
 • v nových pasoch je uložený biometrický údaj o tvári, ktorý je pre každého človeka jedinečný a nedá sa zmeniť. Je to napríklad tvar brady, nosa, vzdialenosť očí, kosti nadočnicových oblúkov a podobne. Nesníma sa teda pokožka tváre, ale body, ktoré vytvárajú jedinečný obraz tváre. Zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov zákon umožňuje nasnímať podobu tváre na biometrické pasy s prikrývkou hlavy, za predpokladu, že to neznemožňuje identifikáciu
 • nové cestovné doklady majú 34 strán označených deväťmiestnym kódom a majú štyri rôzne farby obalov podľa toho, kto je ich držiteľom. Cestovný, diplomatický a služobný pas majú obal bordový. Cestovný doklad cudzinca, tzv. utečenecký pas, má obal modrej farby. Cudzinci bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území SR majú pas s obalom tmavomodrej farby a cudzinecký pas má čierny obal
 • na zadnej strane obalu je reliéf Európy s vyznačenými obrysmi Slovenska. Prvá strana pasu obsahuje text Európska únia, Slovenská republika a Cestovný pas vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Na vnútornej strane obalu je graficky zobrazený Kriváň a panoráma nábrežia Dunaja v Bratislave s Bratislavským hradom a budovou Národnej rady SR.
 • biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.

Zdroj: pasy.sk

Strata alebo odcudzenie pasu

 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate na Slovensko tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.
 • Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (informácie o zastupiteľských úradoch sú dostupné na www.mzv.sk).
 • Občan, ktorý nemá iný platný cestovný doklad, požiada zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat na Slovensko. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ. Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur.
 • Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín.
 • Cestovný pas sa eviduje ako odcudzený, ak držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a cestovný pas neodovzdal.

Poplatky

 • Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu bez ohľadu na vek jeho držiteľa sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu vyberie zvýšený správny poplatok.
 • Zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného pasu sa nevyberie, ak sa cestovného pasu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

 • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
Stratili ste pas? Predovšetkým zájdite na...
Stratili ste pas? Predovšetkým zájdite na najbližší útvar miestnej polície. Autor: SHUTTERSTOCK
 • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.

Ako vybaviť náhradný cestovný doklad

 • Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov.
 • Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
 • Občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.
 • Náhradný cestovný doklad je primárne určený na návrat na Slovensko. Občan môže dokončiť dovolenku, nemusí sa hneď vracať späť domov. Náhradný cestovný doklad nie je určený na to, aby pokračoval na ceste do ďalších krajín. Na náhradných cestovných dokladoch je aj uvedené, cez ktoré krajiny sa občan bude vracať späť.
 • Náhradný cestovný doklad Európskej únie: náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva veľvyslanectvo na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky jeho vydávania a použitia ustanovuje osobitný predpis.
 • V prípade, ak slovenský občan potrebuje vystaviť cestovný doklad na návrat na Slovensko (napr. v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu) a nachádza sa v štáte, kde Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže sa so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Zdroj: ministerstvo zahraničných vecí SR, ministerstvo vnútra SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#cestovanie #pas
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku