Meškal vám let. Ako si vymôžete svoje práva a získate odškodné?

Radosť z dovolenky dokáže okrem iného pokaziť aj meškajúci alebo zrušený let. Ako a kedy možno získať odškodné?

19.07.2018 07:00
cestovanie, dovolenka, rodina, letisko,... Foto:
debata

Cestujúci, ktorí sa domnievajú, že majú na leteckú spoločnosť oprávnenú sťažnosť týkajúcu sa nástupu do lietadla, preradenia do nižšej cestovnej triedy, dlhého meškania letu alebo jeho zrušenia, by mali túto sťažnosť podať leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje príslušný let.

Použiť možno jednotný formulár sťažnosti o porušení práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorý nájdete na webovej stránke www.ec.europa.eu.

„V prípade, že prepravca na sťažnosť neodpovedal do šiestich týždňov, alebo cestujúci nesúhlasí s odpoveďou leteckého dopravcu, alebo cestujúci si myslí, že boli porušené jeho práva, môže sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán,“ uvádza Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Ak problém s letom nastal na letisku v krajine mimo únie, ale týka sa leteckej spoločnosti, ktorá má sídlo v EÚ, sťažnosť môžete adresovať príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, do ktorého váš let smeroval.

Na Slovensku sa v spomenutých prípadoch možno obrátiť práve na SOI. K sťažnosti je potrebné priložiť krátky opis prípadu a kópiu vyplneného EÚ formuláru sťažnosti, ktorý cestujúci zaslal leteckému dopravcovi, odpovede leteckého dopravcu (ak bola cestujúcemu doručená), letenky a palubnej vstupenky. Pomôcť vám môže aj Európske spotrebiteľské centrum.

Prešetrenie príčin meškania letu môže trvať dlhšiu dobu, keďže sa preverujú všetky okolnosti meškania letu. Doba na prešetrenie sťažnosti nie je limitovaná žiadnym právnym predpisom.

Zákonom stanovená lehota na podanie sťažnosti je dva roky od času príletu lietadla, dva roky od doby, kedy sa mal uskutočniť pôvodný čas príletu.

V prípade nespokojnosti s odpoveďou leteckého dopravcu, ak ide o leteckého dopravcu so sídlom v únii, je cestujúci oprávnený riešiť svoj spor s leteckým dopravcom aj prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Podrobné informácie o alternatívnom riešení sporov sú dostupné na webovej stránke ministerstva hospodárstva prípadne na stránke SOI.

Ak ste letenku kúpili on-line, možno sťažnosť podať cez platformu na riešenie sporov on-line (RSO). Oba spôsoby sú však dostupné len osobám s pobytom v Európskej únii.

Ďalšou z možností, ako si vymôcť odškodné, je obrátiť sa na niektorú zo spoločností, ktorá sa špecializuje na takúto činnosť.

Leteckí prepravcovia sa do vyplácania kompenzácií príliš nehrnú a snažia sa tak cestujúcich odradiť – nekomunikujú, poukazujú na rad zákonov, nariadení a príkazov a často sa snažia plateniu vyhnúť.

Ak ste ochotní zaplatiť za službu istý poplatok, tak sa vám vyplatí obrátiť na spomenuté spoločnosti. Tie sa dobre orientujú v prostredí leteckej dopravy, ako aj v prostredí zákonov a nariadení, ktoré s letmi súvisia.

S leteckým dopravcom komunikujú priamo oni a vám tým ušetria čas aj často obťažnú komunikáciu s dopravcom.

Okrem uvedeného možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je prepravca zaregistrovaný. Pre žaloby proti prepravcovi podané vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

Poznáte práva cestujúcich v leteckej doprave?

Foto: SHUTTERSTOCK
kufor, pas, balenie, cestovanie, dovolenka, problém, meškanie, hnev

Práva cestujúcich v leteckej doprave upravuje Nariadenie EP a R (EC) č. 261/2004, ktoré ustanovuje základné spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktoré sa vzťahuje na:

 • lety v rámci EÚ,
 • lety z EÚ letísk do tretích krajín,
 • lety z tretích krajín do EÚ, ak cestujúcich prepravoval letecký dopravca, ktorý má sídlo v EÚ.

Medzi EÚ letiská patria aj letiská v Nórsku, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku a na Islande.

Pred cestou na letisko by si cestujúci mali skontrolovať:

 • platnú rezerváciu letu, vytlačenú palubnú vstupenku (v prípade využitia check-in),
 • platné cestovné doklady,
 • prípadne víza.

Na letisko je potrebné dostaviť sa včas, podľa inštrukcií, ktoré cestujúci dostali od leteckého dopravcu.

Registrácia na let sa zvyčajne začína 2 hodiny pred odletom a končí sa 40 minút pred odletom.

Do odletovej brány sa preto treba dostaviť v čase, ktorý je uvedený na palubnej vstupenke (BOARDING PASS).

Meškanie alebo zrušenie letu

Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

 • zrušil sa pôvodný letový poriadok a presunuli vás na iný plánovaný let
 • lietadlo síce odletelo, no bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu presunu na iný let
 • lietadlo doletelo na letisko, ktoré nie je konečnou destináciou, ktorú máte uvedenú na letenke, s výnimkou týchto prípadov:
 • akceptovali ste presmerovanie letu (za porovnateľných prepravných podmienok a v čo možno najskoršom termíne) na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie, s ktorou ste súhlasili. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.
 • letisko príletu a letisko pôvodnej konečnej destinácie obsluhujú rovnaké mesto alebo región. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.

Ak letecká spoločnosť informovala cestujúceho viac ako 14 dní pre plánovaným termínom odletu, že let je zrušený, môže mu ponúknuť vrátenie ceny letenky alebo zmenu rezervácie na iný let za porovnateľných prepravných podmienok.

Nárok na odškodnenie vzniká v prípade, ak bol cestujúci o zrušení letu informovaný menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu a príčinou zrušenia letu nie sú mimoriadne okolnosti.

Ak let mešká alebo bol zrušený, letisko alebo letecký dopravca musia cestujúcemu poskytnúť informácie o tom, ako dlho potrvá meškanie, kedy cestujúci odletí do svojej destinácie a zároveň poskytnúť cestujúcemu informácie o jeho právach.

Ak let mešká viac ako 5 hodín alebo ak bol let zrušený, cestujúci je oprávnený požadovať vrátenie ceny letenky.

Ak ide o prípojný let (connecting flight), cestujúci má právo:

 • požiadať o vrátenie ceny letenky za neuskutočnenú časť cesty a o bezplatné zabezpečenie spiatočného letu do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti
 • počkať na náhradný let, ktorý ho dopraví na konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti, alebo v neskoršom dátume podľa želania cestujúceho (za predpokladu voľných miest).

V prípade, keď sa let má uskutočniť z iného letiska, ako má cestujúci uvedené na letenke, letecký dopravca je povinný zabezpečiť bezplatnú prepravu cestujúceho z pôvodného letiska na toto letisko.

Letecký dopravca je v prípade meškania alebo zrušenia letu povinný venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou a osobám, ktoré ich sprevádzajú, ako aj potrebám nesprevádzaných de­tí.

Ak cestujúci čaká na let viac ako 2 hodiny (uvedené sa vzťahuje na lety do 1 500 km), má právo na starostlivosť, spočívajúcu v:

 • poskytnutí občerstvenia, ktoré pozostáva z nápoja a jedla (zvyčajne sa poskytuje formou voucheru, ktorého hodnota zodpovedá času čakania)
 • zabezpečení komunikácie, ktorou sa rozumejú dva bezplatné telefonické hovory, e-maily alebo faxy
 • zabezpečení ubytovania v hoteli (ak si meškanie lietadla vynútilo pobyt cestujúceho na jednu alebo viac nocí) s transferom medzi hotelom a letiskom

V prípadoch, keď letecký dopravca neposkytol alebo odmietol poskytnúť cestujúcemu starostlivosť a cestujúci si na vlastné náklady a v primeranej miere zabezpečil občerstvenie, ubytovanie alebo transfer, cestujúcim by si mal uschovať doklady o kúpe občerstvenia, cestovný lístok, účet z hotela a pod. a následne požiadať o refundáciu uvedených nákladov u leteckého prepravcu. Je tiež potrebné, aby si cestujúci vyžiadal na letisku doklad o neposkytnutí starostlivosti.

Ak letecký dopravca cestujúcemu poskytol starostlivosť a ponúkol cestujúcemu prepravu na cieľové miesto, pričom cestujúci starostlivosť, prípadne prepravu odmietol a zabezpečil si občerstvenie alebo náhradný let na vlastné náklady (teda bez súhlasu leteckého dopravcu), takto vzniknuté náklady letecký dopravca neuhrádza.

Odmietnutie nástupu do lietadla

 • Letecký dopravca môže z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov (tzv. overbooking) odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla.
 • Ak sa neprihlási dostatočný počet dobrovoľníkov, letecký dopravca môže náhodne vybrať cestujúcich, ktorým odmietne nástup do lietadla.
 • Cestujúci, ktorým bol nástup do lietadla odmietnutý a ktorí následne priletia do finálnej destinácie s viac ako 3-hodinovým meškaním, majú nárok na odškodnenie a na poskytnutie starostlivosti počas čakania na náhradný let. Pri spojených letoch majú právo na bezplatnú dopravu na miesto, odkiaľ odlietali, ak sa rozhodnú do tohto miesta vrátiť (teda nečakať na ďalší let).
 • Nástup do lietadla môže byť odmietnutý aj z bezpečnostných alebo zo zdravotných dôvodov, alebo z dôvodov ochrany pred protiprávnym konaním.
 • Letecký dopravca môže odmietnuť nástup do lietadla aj vtedy, ak cestujúci nemá potrebné platné cestovné doklady, prípadne víza, ktoré sú vyžadované v krajine doletu, alebo tranzitné víza, ak sú vyžadované na prestupe.
 • Nástup do lietadla možno odmietnuť aj v prípade, ak ste v rámci spiatočnej letenky nevyužili cestu tam, nenastúpili ste na jeden z prípojných letov uvedených v rezervácii alebo ak nemáte potrebné doklady pre domáce zviera, ktoré s vami cestuje.
 • Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:odškodnenie a právo vybrať si medzi náhradou výdavkov, presmerovaním alebo zmenou rezervácie na neskorší termín a pomoc
 • Znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie nástupu do lietadla okrem prípadu, keď rozmery lietadla alebo bezpečnostné dôvody prepravu cestujúceho so zníženou pohyblivosťou neumožňujú.

Zvýšenie/zníženie triedy

 • V prípade zvýšenia triedy letecký dopravca nemôže požadovať akúkoľvek dodatočnú platbu.
 • V prípade zníženia triedy sa cestujúcemu poskytuje náhrada formou úhrady určitého percenta z ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti, a to:
 • 30 % z ceny letenky v prípade letov do 1 500 km
 • 50 % z ceny letenky v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementami) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km
 • 75 % z ceny letenky v prípade letov nad 3 500 km vrátane letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementami

Ak sú na jednej letenke uvedené dva alebo viac na seba nadväzujúcich letov, náhrada sa nevyplatí za celú cestu, ale len za let, pri ktorom cestujúceho preradili do nižšej triedy. Náhrada sa cestujúcemu vyplatí do 7 dní odo dňa uskutočnenia letu.

Foto: SHUTTERSTOCK
lietadlo, doprava, cestovanie, letisko

Odškodnenie

Právo na odškodnenie v prípade dlhého meškania letu, zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu na palubu lietadla: právo na odškodnenie vzniká cestujúcemu v prípade, ak priletí do cieľovej destinácie s meškaním väčším ako 3 hodiny.

Právo na odškodnenie nevzniká v prípadoch, keď meškanie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorými sú napr.:

 • nepriaznivé počasie
 • štrajk
 • situácia ohrozujúca bezpečnosť cestujúcich
 • závažná neočakávaná technická príčina, nezlučiteľná s bezpečným letom, ktorej nemohol letecký dopravca predísť primeranými opatreniami
 • ak sa cestujúci nedostavil včas na nástup do lietadla, nemal platné doklady, letenku a palubnú vstupenku, ak cestujúci zmeškal prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo nedodržal čas nástupu do lietadla na prestupnom letisku
 • ak existujú oprávnené dôvody na odmietnutie prepravy, hoci sa cestujúci včas prezentoval na let, ako sú napríklad dôvody súvisiace so zdravím, s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou ochranou, alebo s nedostatočnými cestovnými dokladmi.

Ak bol let zrušený, cestujúci nemá nárok na odškodnenie ani v prípadoch, keď:

 • bol na zrušenie letu upozornený viac ako 14 dní vopred
 • bol 2 až 7 dní pred plánovaným odletom informovaný o zrušení letu s ponukou presmerovania, ktoré by mu umožnilo:
 • odlet do 2 hodín pred pôvodne plánovaným časom odletu a
 • prílet do konečnej destinácie do 4 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu
 • bol do 7 dní pred plánovaným odletom informovaný o zrušení letu s ponukou presmerovania, ktoré by mu umožnilo:
 • odlet do 1 hodiny pred pôvodne plánovaným časom odletu a
 • prílet do konečnej destinácie do 2 hodín po pôvodne plánovanom čase príletu

Peňažná výška odškodnenia

Peňažná výška odškodnenia v súlade s nariadením č. 261/2004

 • 250 eur: 1 500 km a menej
 • 400 eur: nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km
 • 600 eur: viac ako 3 500 km

Ak letecký prepravca ponúkne cestujúcemu presmerovanie a tento do konečnej destinácie priletí náhradným letom s dvoj-, troj- alebo so štvorhodinovým meškaním (podľa dĺžky letu), odškodnenie podľa nariadenia č. 261/2004 je možné znížiť o 50 %.

Práva cestujúcich so zníženou mobilitou

V súlade s nariadením EP a R (ES) č. 1 107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave cestujúci so zníženou mobilitou (teda cestujúci, ktorých mobilita je dočasne alebo trvalo znížená, matky s malými deťmi, tehotné ženy, seniori) by mali mať rovnakú možnosť cestovať lietadlom ako iní cestujúci.

Cestujúci so zníženou mobilitou môžu požiadať o bezplatnú asistenciu: už pri rezervácii letu a zakúpení letenky, najneskôr 48 h pred odletom, a to buď na letisku odletu, alebo u leteckého dopravcu, v cestovnej kancelárii, ak využívajú jej služby.

V požiadavke o bezplatnú asistenciu je potrebné špecifikovať, aký konkrétny druh asistencie cestujúci so zníženou mobilitou potrebuje (napr. pomoc pri vstupe na palubu lietadla s invalidným vozíkom, zabezpečenie sprievodu pre dospelého s viacerými maloletými deťmi, asistenciu pri preprave seniora a pod.). Za účelom zabezpečenia adekvátnej asistencie je letecký dopravca oprávnený požadovať od cestujúceho doplňujúce informácie.

Na bezplatnú asistenciu/pomoc má cestujúci nárok: pri nástupe a výstupe z lietadla, počas letu, na letisku, a to pred odletom, ako aj po prílete.

Leteckí dopravcovia nie sú povinní počas letu poskytovať pomoc pri prijímaní potravy alebo liekov. V prípade, ak cestujúci potrebuje takýto druh pomoci (napr. počas dlhých letov), môže letecký dopravca požadovať prítomnosť ďalšej osoby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #lietadlo #let #meškanie letu