Má cestovná kancelária právo zmeniť cenu zájazdu?

Čo zahŕňa cena zájazdu: cena musí obsahovať cenu jednotlivých služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria zájazd, vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov.

14.09.2019 07:00
muž, mobil, notebook, počítač, reklamácia,... Foto:
Cena zájazdu musí obsahovať cenu jednotlivých služieb cestovného ruchu.
debata

Informácia o cene: informácia o cene zájazdu musí byť cestujúcemu poskytnutá ešte pred uzatvorením zmluvy o zájazde. V prípade, ak predávajúci zájazdu neposkytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde informáciu o celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov alebo neupozorní na dodatočné náklady a poplatky, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu, cestujúci nemá povinnosť ich uhradiť.

Zvýšenie ceny zájazdu je možné iba vtedy, ak došlo:

  • k zmene ceny pohonných látok alebo iných zdrojov energie na prepravu cestujúcich, alebo
  • k zmene výšky daní alebo poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá nie je priamo zapojená do výkonu služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu (vrátane miestnej dane za ubytovanie, turistických poplatkov, letiskových poplatkov alebo poplatkov za nástup/nalodenie prípadne výstup/vylodenie v prístavoch a na letiskách), alebo
  • k zmene výmenných kurzov týkajúcich sa zájazdu, pričom v zmluve musí byť uvedené, že cestovná kancelária môže zvýšiť cenu a tiež, že cestujúci má právo na zníženie ceny zodpovedajúce zníženiu týchto nákladov. Bez toho, aby zmluva o zájazde obsahovala tieto ustanovenia, nemôže cestovná kancelária zvýšiť cenu zájazdu.

Oplatí sa vedieť

Právo na odstúpenie od zmluvy: cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, ak cestovná kancelária navrhuje zvýšenie ceny o viac ako 8 % celkovej ceny.

Lehota 20 dní: Zvýšenie ceny spoločne s jeho odôvodnením musí byť v podobe oznámenia umiestnenom na trvanlivom nosiči (najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača) cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovná kancelária stratí nárok na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Kedy môže cestovná kancelária meniť zmluvné podmienky

Okrem ceny zájazdu môže cestovná kancelária pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť aj iné podmienky zájazdu, ale iba v prípadoch, ak si toto právo vyhradila v zmluve o zájazde, zmena sa netýka zásadnej zmeny zmluvy o zájazde a cestovná kancelária informuje cestujúceho o zmene jasným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči – ide o kumuláciu splnenia podmienok.

Zásadné zmeny zmluvy o zájazde sa týkajú zmien základných znakov služieb cestovného ruchu (napr. cieľové miesto, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu…), alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými súhlasila, alebo navrhne cestujúcemu zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8 %.

V prípadoch zásadných zmien zmluvy o zájazde je cestovná kancelária povinná bezodkladne informovať o tom cestujúceho na trvanlivom nosiči. Cestovná kancelária určí lehotu na to, aby sa cestujúci rozhodol, či tieto zmeny prijme, alebo sa rozhodne od zmluvy odstúpiť. Ak by sa rozhodol cestujúci od zmluvy odstúpiť, nie je povinný zaplatiť odstupné. Cestovná kancelária môže poskytnúť náhradný zájazd. Ak nemá cestujúci záujem ani o ten, je cestovná kancelária povinná najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zájazdu cestujúcim vyplatiť mu ním zaplatené finančné prostriedky. Právo cestujúceho na náhradu škody týmto zostáva zachované.

Možnosť odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu

Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde, pričom je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné. Výška odstupného musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak poskytovanie zájazdu výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napr. vojna, terorizmus, významné riziká pre ľudské zdravie – prepuknutie vážnej choroby v cestovnej destinácii, prírodné katastrofy – záplavy, zemetrasenia, alebo poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú bezpečne cestovať do destinácie, tak ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde). Cestujúci má vtedy nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Stanovené sú prípady, keď od zmluvy o zájazde je oprávnená odstúpiť aj cestovná kancelária:

  • ak sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu a táto podmienka bola uvedená aj s lehotami na odstúpenie v zmluve o zájazde, najneskôr však 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni,
  • ak ide o neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

Novinkou je zákonom priznané právo cestujúcemu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzatvorenia zmluvy mimo predajného miesta, bez povinnosti zaplatiť odstupné (napr. zmluva o zájazde uzatvorená na výstaviskách). Z tohto práva sa vylučujú zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde (tzv. „last minute“).

V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že táto možnosť odstúpenia sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku (napr. na zmluvy uzatvorené prostredníctvom mobilných aplikácií, internetu, call centier a pod.).

Zdroj: SOI

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #zájazd #cestovná kancelária #sťažnosť #reklamácie