Aké poistenie ponúkajú poisťovne pre lyžiarov

14.01.2018 07:30
lyžovačka, lyže, zima, svah, prilba, lyžovanie
Náklady na ošetrenie zranení bývajú v zahraničí výrazne vyššie ako doma. Autor:

Pozrite si prehľad ponúk jednotlivých poisťovní.

Poisťovňa Groupama

Poisťovňa ponúka na lyžovačky do zahraničia cestovné poistenie, v rámci ktorého si klient môže vybrať balík poistenia, aký mu presne vyhovuje. V súvislosti s jednotlivými balíčkami Optimum, Standard a Exclusive sa naše služby vzťahujú napríklad na uhradenie lekárskeho ošetrenia, hospitalizácie či právneho zastupovania. Pre lyžovačky na Slovensku máme pre našich klientov riešenie v rámci rizikového životného poistenia. Súčasťou tohto produktu sú aj úrazy pri lyžovaní. Medzi poistením doma a v zahraničí je rozdiel, klient by mal preto zvážiť, ktorý produkt mu pri jeho športových aktivitách viac vyhovuje. Ak lyžujete v zahraničí, mali by ste mať uzatvorené cestovné poistenie a v rámci neho pripoistené aj športové činnosti, keďže tie spravidla nie sú súčasťou základného balíka. Rovnako je to aj v poisťovni Groupama, čo znamená, že u nás je potrebné si lyžovanie pripoistiť. V rámci havarijného poistenia motorových vozidiel v balíčku Premium poisťovne Groupama je možné aj pripoistenie batožiny, ktoré zahŕňa stratu, krádež či poškodenie batožiny. Tento produkt sa teda vzťahuje aj na veci, ktoré sú uložené v aute, resp. v strešnom boxe. Ak klientovi našej poisťovne ukradnú, resp. zničia lyže alebo lyžiarsku výbavu v takto zabezpečenom priestore, naše poistenie mu bude túto škodu kryť.

Generali Poisťovňa

Ak sa vyberiete lyžovať do zahraničia, pred cestou si nezabudnite uzatvoriť cestovné poistenie. Náklady na úraz pri lyžovačke v zahraničí sa totiž môžu vyšplhať aj na viac ako 100–tisíc eur. Zdravotné poistenie z toho pritom vykryje len minimum. Európsky zdravotný preukaz totiž nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva náklady na transport a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie. Podstatné je aj to, že k cestovnému poisteniu získava klient automaticky asistenčné služby. Môže ich kontaktovať kedykoľvek v prípade núdze – 24 hodín denne 7 dní v týždni. Práve tu klientovi poradia správny postup, čo robiť v prípade, ak sa s niekým zrazil na svahu. Ak v zahraničí dôjde k zrážke s iným lyžiarom, klientom neodporúčame podpisovať doklady, ktoré sú písané v cudzom jazyku, ak daný jazyk neovládajú. Na svahoch by sa ľudia mali tiež vyhýbať konzumácii alkoholu. Ak totiž pod jeho vplyvom zrania seba alebo niekoho iného, môže to byť dôvodom na krátenie poistného plnenia. Na lyžovačke rozhodne odporúčame používať prilby. Osobitne v krajinách, v ktorých to prikazuje zákon, pretože porušenie tohto príkazu môže mať tiež za následok krátenie poistného plnenia.

KOOPERATIVA poisťovňa

Pre lyžovačku na území Slovenska odporúčame klientom dojednať si tuzemské cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám na majetku alebo zdraví, poistenie úrazu. Pri tuzemskom cestovnom poistení si môže klient zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia podľa svojich požiadaviek, pričom jeden z ponúkaných balíkov obsahuje aj poistenie nákladov horskej záchrannej služby. Náklady horskej záchrannej služby je možné poistiť aj samostatne. Pri pobyte v zahraničí je vhodné uzatvoriť predovšetkým poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pri vykonávaní rekreačných športov, ako napr. rekreačné lyžovanie, sa uplatňuje prirážka k základnej sadzbe. Pri tomto poistení sú automaticky kryté aj náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného v prípade nehôd v horách. Ďalej je možné poistiť sa pre prípad trvalých následkov úrazu alebo pre prípad smrti úrazom, uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám na majetku alebo zdraví, poistenie batožiny alebo poistenie nepojazdného motorového vozidla. Cestovné poistenie kryje škody, ktoré spôsobí poistený na lyžiarskej výbave tretej osobe, konkrétne ide o riziko zodpovednosti.

Poisťovňa Aegon

Poisťovňa ponúka svojim klientom v rámci životného poistenie možnosť uzavrieť viacero variantov úrazového doplnkového poistenia: Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu – v prípade úrazu sa plní percento z poistnej sumy doplnkového poistenia podľa príslušnej tabuľky náhrad. Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – vzťahuje sa na závažné trvalé poškodenia zdravia následkom úrazu. Pri výplate poistného plnenia za príslušný následok úrazu sa poskytne plnenie, ktorého výška sa progresívne zvyšuje v závislosti od rozsahu následku, a to až do 600 % poistnej sumy. Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu – je kompenzáciou vo forme denného odškodného za príslušný čas liečby následku úrazu. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou. Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS – je kompenzáciou vo forme denného odškodného za príslušný čas liečby následku úrazu. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou. Počas trvania hospitalizácie je poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej dennej dávky. Pre prípad dlhšieho pobytu v nemocnici následkom lyžiarskeho úrazu je obzvlášť výhodné mať uzatvorené Doplnkové poistenie hospitalizácie. Toto poistenie klientom poskytne finančné plnenie v podobe denného odškodného za každý deň hospitalizácie. Človek si tak zabezpečí kompenzáciu znížených príjmov či dodatočných výdavkov na liečbu úrazu. Poistenie hospitalizácie má územnú platnosť v rámci celej EÚ. Väčšina doplnkových poistení v rámci životného poistenia, ktoré súvisia s úrazom, má celosvetovú územnú platnosť – bez obmedzení. Poisťovňa poskytne rovnaké finančné plnenie bez ohľadu na to, či sa úraz lyžiarovi stal doma, či v zahraničí. Do pozornosti skôr dávame možné výluky, ktoré súvisia s výkonom extrémnych adrenalínových športov či úrazy súvisiace s alkoholom. Vhodnú poistnú ochranu lyžiarskej výbavy klientom zabezpečí poistenie bývania – konkrétne poistenie domácnosti. Ak by napríklad došlo ku krádeží lyží z uzavretej pivnice, klient sa môže obrátiť na svoju poisťovňu. Ak by došlo k neúmyselnému poškodeniu zdravia či majetku iného lyžiara, pomôcť dokáže poistenie zodpovednosti. To ponúka finančnú kompenzáciu za škody, ktoré neúmyselne spôsobí sám klient alebo členovia jeho domácnosti (deti, manžel/ ka). Ako príklad môžeme uviesť zrážku dvoch lyžiarov, pri ktorej klient zlomí lyže inej osobe. Vzniknutú škodu je možné nárokovať v poisťovni klienta.

Wüstenrot poisťovňa

Klient si môže poistnú ochranu pre seba a svoju rodinu zabezpečiť prostredníctvom poistenia úrazu a zodpovednosti, prostredníctvom rizikového poistenia, príp. životného poistenia, v rámci ktorého si môže dohodnúť aj poistenie trvalých následkov úrazu a poistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu. Pre prípad, ak by sa klientovi stal v našich horách úraz a bol by potrebný zásah Horskej záchrannej služby, je dobré mať uzavreté poistenie nákladov HZS v SR, ktoré je vo Wüstenrot poisťovni dojednateľné aj samostatne, a to krátkodobo alebo celoročne. (Štandardné liečebné náklady má na Slovensku kryté zdravotným poistením.) Ak sa klient chystá lyžovať v zahraničí, odporúčame uzavrieť cestovné poistenie, v rámci ktorého si môže zabezpečiť poistnú ochranu pre rôzne prípady/ situácie. V prípade klasických zimných športov (lyžovanie, snoubording, beh na lyžiach, sánkovanie), ktoré klient vykonáva rekreačne, môže si na zabezpečenie poistnej ochrany uzavrieť spomínané cestovné poistenie, dohodnuté na krátke obdobie alebo celoročne. CP je možné uzavrieť rýchlo a jednoducho aj online na stránke www.wuestenrot.sk, kde sú aj všeobecné poistné podmienky k predmetnému poisteniu s presným vymedzením, na čo sa poistenie vzťahuje a na čo nie. Vzhľadom na to, že na svahoch môže dôjsť aj k zrážke s iným lyžiarom, je vhodné mať aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje nechtiac spôsobenú škodu niekomu inému. Takéto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené tretej osobe na zdraví alebo majetku, napr. aj pri zimných športoch. Spomínané poistné krytie sa dá dojednať ako pripoistenie k liečebným nákladom, zároveň ho Wüstenrot poisťovňa poskytuje aj v rámci (už spomenutého) produktu úraz a zodpovednosť alebo v poistení domácnosti ako zodpovednosť za škodu spôsobenú príslušníkmi domácnosti a pri ceste do zahraničia v rámci cestovného poistenia. V rámci cestovného poistenia je možné dojednať aj poistenie batožiny (v celkovej poistnej sume 1 500 eur, max. 350 eur na 1 predmet).

Allianz–Slovenská poisťovňa

Ak sa chystáte na lyžovačku v zahraničí, odporúčame uzavrieť čo najkomplexnejšie poistenie, ktoré zahŕňa liečebné náklady (bez limitu krytia), úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu, doplnkové asistenčné služby s možnosťou pripoistenia batožiny na vyšší limit, stornovacích poplatkov a nákladov na záchrannú činnosť. Poistenie zodpovednosti za škodu je veľmi užitočné najmä v zahraničí. Ak totiž poistený spôsobí niekomu škodu (hlavne škodu na zdraví – ak sa napríklad zrazia dvaja lyžiari a jeden z nich sa zraní), v zahraničí si poškodení neváhajú vymáhať náhradu škody (napr. za zmarený zárobok) aj súdnou cestou. Takéto škody, aj keď nie sú veľmi časté, sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur. V prípade lyžovačky na slovenských horách dohodnúť si cestovné poistenie, t. j. balíček pre SR, ktorý pozostáva z poistenia batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu; v prípade, ak klienti plánujú športové a rekreačné aktivity mimo zjazdoviek (kde za poskytnutie pomoci zodpovedá prevádzkovateľ lyžiarskeho zariadenia) – napr. bežkovanie, pešiu turistiku a podobne – odporúčame aj poistenie do hôr, ktoré hradí náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom. Podľa zákona o Horskej záchrannej službe si totiž každá osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, musí uhradiť náklady spojené s jej záchranou alebo pátraním. Výnimka platí len pre neplnoleté osoby. Poistenie do hôr je možné uzavrieť krátkodobo alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní. Balíček pre SR, ktorý pozostáva z poistenia batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu; v prípade, ak klienti plánujú športové a rekreačné aktivity mimo zjazdoviek (kde za poskytnutie pomoci zodpovedá prevádzkovateľ lyžiarskeho zariadenia) – napr. bežkovanie, pešiu turistiku a podobne – odporúčame aj poistenie do hôr, ktoré hradí náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, prepravu k najbližšej sanitke či transport do zdravotníckeho zariadenia vrtuľníkom. Pri lyžovačke v zahraničí klientom odporúčame uzavrieť cestovné poistenie, ktoré zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Takéto komplexné poistenie pomôže nielen uhradiť náklady na ošetrenie a liečenie v prípade ochorenia alebo úrazu, ale aj škody vzniknuté krádežou, vlámaním alebo poškodením športového vybavenia pri ťažkom úraze. A taktiež odporúčame pred cestou do zahraničia uzavrieť už spomínané poistenie zodpovednosti za škodu. Lyže a lyžiarsku výbavu je možné poistiť v rámci cestovného poistenia ako súčasť batožiny – športové potreby. Poistenie kryje lyže a lyžiarsku výbavu pre prípad krádeže vlámaním, poškodenia, zničenia alebo straty v dôsledku živelnej udalosti (napríklad požiar) a poškodenie, zničenie alebo strata, ku ktorej došlo v dôsledku ťažkého úrazu poisteného. Pri krádeží vlámaním musí byť preukázateľné tzv. prekonanie prekážky (napr. z uzamknutej skrinky a podobne). Za krádež vlámaním sa nepovažuje napríklad situácia, ak lyže zmiznú spred reštaurácie alebo chaty, kde boli voľne položené.

ČSOB poisťovňa

ČSOB Poisťovňa ponúka pre lyžiarov individuálne krátkodobé cestovné poistenie, ročné cestovné poistenie a cestovné poistenie k platobným kartám. Individuálne cestovné poistenie na konkrétny počet dní si môžu lyžiari a nadšenci snoubordingu uzavrieť online, v pobočke banky alebo u agentov ČSOB Poisťovne. Platnosť poistenia je už 3 hodiny od uzatvorenia poistenia. Poisťovňa ponúka v súčasnosti zľavu vo výške 10 %. Pri poistení 3 a viac osôb na jednu poistnú zmluvu môžu poistení získať ďalšiu zľavu vo výške 30 %. Ak má osoba, ktorá uzatvára toto poistenie, dohodnuté v ČSOB Poisťovni ďalšie poistenie (životné poistenie/PZP/ha­varijné poistenie/poistenie domácnosti), získava navyše vernostnú zľavu vo výške 5 %. V rámci cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí nevyhnutných na ošetrenie poisteného. Pre seba a svojich blízkych, s ktorými cestujete na zahraničnú lyžovačku, odporúčame zriadiť si cestovné poistenie, ktoré okrem liečebných nákladov zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku. Napr. ak poistený zrazí na svahu iného lyžiara a spôsobí mu tým zranenie či poškodenie jeho lyžiarskeho výstroja, poistenie zodpovednosti za škodu pokryje náklady na ošetrenie tohto lyžiara, jeho prípadnú hospitalizáciu či iné liečebné náklady tohto lyžiara, ako aj náklady za škody na veciach – zlomené lyže, palice, snoubord, prípadne poškodenie inej športovej výstroje. Okrem základného poistenia si klienti môžu vybrať aj z rôznych druhov pripoistení, a to podľa vlastného uváženia. Či už to bude pripoistenie úrazu, batožiny, nepojazdného vozidla či iné pripoistenia. Lyžovanie na vyznačených tratiach a počas prevádzkových hodín tratí je zahrnuté v základnej tarife poistenia, teda klient si tieto športy nemusí priplácať. Lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach považujeme za nebezpečný šport, ktorý v rámci cestovného poistenia nekryjeme. Cestovné poistenie sa vo všeobecnosti nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s požitím alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok, ktoré sú schopné nepriaznivo ovplyvniť správanie človeka Ak sa úraz prihodí poistenému počas lyžovania alebo snoubordovania na vyznačených tratiach a počas stanoveného času prevádzky tratí, poistenie liečebných nákladov pokrýva náklady na poskytnutie prvej pomoci na svahu, vrátane nákladov na dopravu zo svahu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a následné náklady na úkony potrebné pri ošetrení poisteného. V prvom rade je potrebné ihneď telefonicky kontaktovať asistenčnú službu ČSOB Poisťovne, ktorá pomôže vo vzniknutej situácii, poradí, prípadne usmerní a zabezpečí potrebné vyšetrenie u lekára. ČSOB Poisťovňa má asistenčnú službu, ktorá je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku s možnosťou komunikácie v slovenskom alebo českom jazyku. Asistenčná služba okrem toho okamžite ponúka klientovi, ktorý sa jej dovolal, možnosť spätného kontaktovania. Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí s možnosťou ďalších pripoistení. Nevzťahuje sa na škodové udalosti, a teda na úrazy vzniknuté pri lyžovaní na slovenských svahoch. Lyžiar si môže dojednať individuálne ročné cestovné poistenie alebo cestovné poistenie k platobnej karte, ktorého súčasťou je aj pripoistenie zásahu Horskej záchrannej služby na Slovensku. Toto pripoistenie sa vzťahuje na náklady technického zásahu Horskej záchrannej služby súvisiace so záchranou turistu v slovenských horách. Pokrýva náklady na technický zásah horskej služby, ako napr. hľadanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, náklady na pozemnú, ako aj leteckú prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia či k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia a v prípade tragických udalostí pokrýva aj prevoz telesných pozostatkov. Poistenie platí vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde pôsobí Horská záchranná služba – Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Moravsko–sliezske Beskydy. V rámci pripoistenia batožiny je krytá lyžiarska výbava pre prípady odcudzenia, poškodenia alebo zničenia krádežou spôsobenou vlámaním alebo pre prípady odcudzenia lyžiarskeho výstroja v dôsledku vážneho úrazu poisteného. Odporúčame pripoistenie si zodpovednosti za škodu. Toto pripoistenie je veľmi užitočné, keďže sa zíde práve v situáciách, keď sa na svahu lyžiar zrazí s iným lyžiarom a nechtiac mu ublíži na zdraví alebo mu poškodí jeho drahý lyžiarsky výstroj. Pripoistenie pokryje náklady na ošetrenie lyžiara, jeho prípadnú hospitalizáciu či iné liečebné náklady, rovnako pokryje aj náklady za škody na veciach, zlomené lyže, snoubord a pod. Bez tohto pripoistenia by ste všetky tieto náklady museli uhradiť z vlastného vrecka.

NN Životná poisťovňa

Poisťovňa má v ponuke viacero produktov v podobe pripoistení, ktoré kryjú rôzne riziká – úrazy spôsobené i počas zimných aktivít. Patria medzi ne napr. Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou a bolestným, Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti alebo Pripoistenie hospitalizácie (aj dieťaťa). Spomenuté pripoistenia však klientov nekryjú len na lyžovačke, akýkoľvek úraz sa klientovi stane počas roka, tieto produkty životného poistenia mu zabezpečia finančné krytie v prípade uznanej poistnej udalosti. Naša poisťovňa neponúka vyslovene produkt zameraný na lyžovačku. Máme však v ponuke niekoľko pripoistení, ktoré počas lyžovania u nás či v zahraničí môžu v prípade poistnej udalosti finančne pokryť náklady na liečbu, hospitalizáciu či rekonvalescenciu. V rámci Pripoistenia hospitalizácie dospelých a dieťaťa a taktiež Pripoistenia práceneschopnosti sú naši klienti chránení nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Do konca tohto roka ponúkame klientom ochranu na diaľniciach a rýchlostných cestách na území SR, na diaľniciach vo Švajčiarsku, v štátoch EÚ či Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko), a to v podobe akcie Eurodiaľnica. Klienti, ktorí si uzatvoria nové rizikové životné poistenie NN Protect alebo investičné životné poistenie NN Smart, tak získajú navýšenie poistného plnenia o 50 000 € v prípade smrti úrazom pri dopravnej nehode. A to je v čase lyžovačiek a sviatkov, keď ľudia oveľa viac cestujú, skutočne vhodná poistná ochrana na zabezpečenie rodiny v prípade výskytu nepriaznivej životnej situácie.

Poštová poisťovňa

Na lyžovačku v zahraničí ponúkame cestovné poistenie, ktoré si klienti môžu dojednať k svojej platobnej karte alebo online na web stránke Poštovej poisťovne. Výhodou dojednania cestovného poistenia k platobnej karte je, že ho môžu klienti za jednu cenu využívať opakovane počas celého roka a jeho súčasťou je poistenie nákladov záchrannej akcie Horskou záchrannou službou aj na území SR. Na Slovensku je ošetrenie a liečba úrazov vzniknutých pri lyžovaní pre občanov SR krytá z verejného zdravotného poistenia okrem nákladov na záchrannú akciu Horskej záchrannej služby, ktoré by mal mať poistené každý lyžiar. Klienti Poštovej banky majú možnosť dohodnúť si poistenie Horskej záchrannej služby od Poštovej poisťovne priamo k svojej platobnej karte. Pri zahraničných cestách je dobré zriadiť si cestovné poistenie k platobným kartám Poštovej banky a využívať ho počas celého roka. Je vhodné pre opakované krátkodobé turistické cesty do zahraničia a vzťahuje sa aj na rekreačné lyžovanie a iné bežné zimné športy. S nonstop asistenčnou službou získa klient všetky potrebné informácie, ako postupovať v prípade neočakávaných udalostí. Cestovné poistenie do zahraničia k platobným kartám Poštovej banky zahŕňa okrem iného: liečebné náklady a s nimi súvisiace asistenčné služby s poistnou sumou do 100 000 eur. Ide napríklad o úhradu nákladov za akútne ošetrenie po úraze alebo náhlom ochorení, nákladov za lieky, vyšetrenie a ošetrenie všeobecným alebo odborným lekárom, hospitalizáciu, neodkladné operácie či náklady za prevoz na Slovensku alebo návštevu rodinného príslušníka v prípade hospitalizácie, poistenie cestovnej batožiny a vecí osobnej potreby s poistnou sumou 500 eur, poistenie zodpovednosti za škodu na majetku tretej osoby s poistnou sumou 10 000 eur alebo na živote a zdraví tretej osoby s poistnou sumou 30 000 eur, poistenie právnej ochrany s poistnou sumou 5 000 eur. Dĺžka jedného pobytu v zahraničí nemôže prekročiť 60 dní. Je možné zriadiť si aj rodinné poistenie, ktoré zahŕňa rodinných príslušníkov – manžela/–ku alebo druha/–žku (osoba, s ktorou držiteľ platobnej karty žije najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti) a každé dieťa držiteľa platobnej karty, jeho manžela/-ky alebo druha/-žky do 18. roku veku Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne. Poistenie batožiny v zahraničí sa vzťahuje na krádež veci osobnej potreby, ku ktorým patrí aj lyžiarsky výstroj. Ide o krytie škôd spôsobených lúpežou alebo krádežou vlámaním sa do chráneného priestoru, v ktorom je tento výstroj uložený. Či poisťovňa hradí drahý alebo lacný výstroj, je vždy o nastavení limitov odškodnenia konkrétneho poistenia.

UNIQA poisťovňa

V prípade lyžovačky ponúkame možnosť uzatvoriť si úrazové poistenie, poistenie zásahov horskej služby alebo cestovné poistenie. Jednotlivé poistenia si môžu vybrať alebo ich kombinovať podľa toho, či idú lyžovať na Slovensko alebo v zahraničí. *Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku u nás na Slovensku, stačí vám riadne zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Ak chcete mať poistené aj následky úrazu, pre prípad úrazu ponúka UNIQA poisťovňa širokú škálu krytí aj pre športové aktivity, ako napr. poistenie trvalých následkov úrazu, nemocničného odškodného, prípadne úrazovej hospitalizácie, denného odškodného pri PN v dôsledku úrazu, času nevyhnutného liečenia, drobných úrazov, ale aj zachraňovacích nákladov (platné na celom svete). Podmienky úrazového poistenia sú rovnaké pre všetkých lyžiarov na vyznačených lyžiarskych tratiach, ktorí si idú len rekreačne zalyžovať, t. j. nie súťažne na organizovaných súťažiach/podu­jatiach. Skialpinisti a vyznávači iných adrenalínových športov, ktorí vyhľadávajú náročnejší terén, by si však mali určite uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré pokrýva náklady na zásah horskej služby vrátane prepravy vrtuľníkom. Pre prípad záchrannej akcie pri športovaní na území SR ponúka UNIQA samostatné poistenie zásahov horskej služby (HS). Toto poistenie kryje náklady na záchrannú akciu HS a týka sa len dospelých osôb. Poistenie zásahov HS sa dá dojednať buď pre bežné nenáročné zimné športy a aktivity (ako je lyžovanie na vyznačených lyžiarskych tratiach, snoubording, bežkovanie, sánkovanie), alebo pre náročnejšie zimné športy mimo upravených tratí (ako napr. freeride, skialpinizmus). Zásah horskej služby si môžete uzatvoriť ako ročné poistenie alebo ako pripoistenie k úrazovému poisteniu. Platí teda, že ak sa na lyžiarskom svahu stane úraz a je potrebný zásah horskej služby alebo prevoz vrtuľníkom, ak lyžiar nie je poistený, náklady na zásah si bude musieť hradiť sami. Ak sa chystáte lyžovať v zahraničí, jednoznačne odporúčame správne nastavené cestovné poistenie (CP) s liečebnými nákladmi v zahraničí do sumy 250 000 eur, ktoré je už v súčasnosti nevyhnutné a v rámci ktorého je kryté aj vyslobodzovenie na horách do sumy 10 000 eur, napr. počas lyžovania. Ak chce mať klient krytú prípadnú škodu zo zrážky s iným lyžiarom v zahraničí, odporúčame pripoistiť si aj zodpovednosť za škodu. Pokryje náklady v prípade, ak lyžiar na svahu zraní inú osobu, a tá bude žiadať odškodné. Ak idete na lyže raz do roka, stačí krátkodobé CP, ak plánujú cestovať do zahraničia viac ráz v roku, oplatí sa uzatvoriť ročné cestovné poistenie. Cestovné poistenie v zahraničí klientom uhradí: liečebné náklady, ak by sa zranili, poskytne prevoz priamo z miesta zranenia na svahu do nemocnice, vrtuľníkom alebo iným spôsobom dopravy, vzhľadom na zranenie poisteného klienta. Ak si v rámci CP pripoistia úraz, pokryje im náklady za prípadné trvalé následky, pripoistenie batožiny v rámci poistenia zasa pokryje do limitu plnenia napr. ukradnuté lyže z uzamknutého priestoru. Klientom takisto pri lyžovačke v zahraničí odporúčame poistiť si v rámci CP zodpovednosť za škodu, ktorá kryje škody na zdraví, živote či majetku, ktoré môžu spôsobiť na svahu inej osobe. Áno, v rámci pripoistenia batožiny v rámci cestovného poistenia má klient do limitu plnenia kryté napr. ukradnuté lyže. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Lyže odložené voľne napr. pred bufetom na svahu nie sú poistením kryté. Takisto neodporúčame lyžiarom, aby si nechávali lyže v strešnom boxe vozidla, ak sú už ubytovaní napr. v hoteli. V takom prípade nevznikne nárok na plnenie, keďže bol klient už ubytovaný a napriek tomu ponechal veci v aute. Samozrejme, ak vám ukradnú lyže z uzamknutého strešného boxu auta počas cesty na lyžovačku zo stráženého parkoviska, škodu vám poisťovňa uhradí. V rámci cestovného poistenia v pripoistení batožiny je kryté aj poškodenie lyžiarskeho výstroja následkom napr. vlámania, opäť však musí byť jasné, že lyže boli uložené v uzamknutom priestore a pri vlámaní došlo k prekonaniu prekážky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#poistenie #lyžovačka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk