Na čo myslieť, kým si objednáte dovolenku

Nezabudnite sa pred dovolenkou poistiť!

19.02.2015 00:00
priloha Dovolenka
Necestujte na dovolenku bez poistenia.
debata

Informujte sa o poistení proti úpadku cestovnej kancelárie
Cestovná kancelária, ktorá organizuje, ponúka a predáva zájazdy publikované vo svojich katalógoch alebo ponukových listoch, je povinná súčasne so zmluvou o zájazde odovzdať zákazníkovi doklad o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad jej úpadku. Vopred totiž nemôžete nikdy vedieť, čo sa stane v lete a či cestovná kancelária nebude mať dovtedy existenčné problémy.

Doklady o poistení musia obsahovať

 • označenie poistiteľa (názov, kontaktnú adresu poisťovne)
 • podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu,
 • spôsob oznámenia poistnej udalosti

Premetom poistenia je suma zaplatená za zájazd. Poistením vzniká zákazníkovi cestovnej kancelárie právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
 • nevráti zákazníkovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
 • nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
 • Poistné plnenie týkajúce sa zabezpečenia dopravy, príp. ďalších služieb nevyhnutných pri návrate zo zahraničia na územie SR poskytne poisťovňa najneskôr do 24 hodín od oznámenia škodovej udalosti

Ak si poistený zákazník zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovňa uhradí poistnému tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by tieto služby zabezpečovala sama.

Nároky na vrátenie zaplatených preddavkov (ceny zájazdu), v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil alebo sa uskutočnil len sčasti, je potrebné písomne oznámiť v lehote stanovenej poisťovňou v poistných podmienkach (najneskôr do šesť mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti).

Poistený zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poisťovni zmluvu o zájazde a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného zákazníka na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poisťovni vykonať prešetrenie, ktoré je s tým spojené.

Poistenie sa nevzťahuje na

 • kvalitu poskytovaných služieb,
 • škody vzniknuté platobnou neschopnosťou inej osoby ako je cestovná kancelária
 • škody vzniknuté zlyhaním techniky, vojnou, štrajkami, prírodnými katastrofami a pod.
 • ďalšie škody, ktoré by mohli vzniknúť zákazníkovi z dôvodu oneskoreného príchodu na územie SR (napr. pokuty, ujdený zisk a iné náklady s tým súvisiace).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #poistenie #zájazd