Čo je kde zadarmo a za čo treba platiť

Mnohí z nás myslia na dovolenku po celý rok. Často sa však stáva, že z veľkého očakávania je sklamanie. Pozrite sa, na aké zdravotnícke služby máte v európskych krajinách nárok.

04.06.2010 19:11 , aktualizované: 05.06.2010 18:58
Tlačivo, dane, poistenie, kalkulačka Foto:
Tlačivo, dane, poistenie, kalkulačka
debata

Nemecko

 • Lekárske ošetrenie. V prípade potreby sa obráťte na zdravotnú poisťovňu v mieste pobytu a nechajte si vystaviť zúčtovaciu, prípadne evidenčnú potvrdenku. Zmluvní lekári a zubári vás po jej predložení ošetria.
 • Lieky. Lekár ich predpíše a vyzdvihnúť si ich možno v ľubovoľnej lekárni.
 • Hospitalizácia. Ak je to nevyhnutné, lekár vás pošle do nemocnice. Tá sa musí neodkladne spojiť s vašou zdravotnou poisťovňou.
 • Doplatky. Lekárske ošetrenie – 10 eur; lieky a obväzový materiál – 10 percent z ceny, najmenej však 5, maximálne 10 eur; zdravotnícke pomôcky – náklady presahujúce pevné alebo zmluvné ceny hradíte v plnom rozsahu; hospitalizácia – 10 eur denne za maximálne 28 dní za kalendárny rok, nadštandardné služby sa neuhrádzajú.

Veľká Británia

 • Lekárske ošetrenie. Obráťte sa na lekára, ktorý má zmluvu s národnou zdravotnou službou (National Health Service-NHS). Lekár môže od vás žiadať Európsky preukaz zdravotného poistenia. Mená zmluvných lekárov a nemocníc získate na všetkých hlavných poštách, v Škótsku v tzv. Health Boards a v Severnom Írsku v Central Service Agency.
 • Lieky. Lekár recept vypíše bez problémov, vyzdvihnúť si ich môžete v každej lekárni.
 • Hospitalizácia. Ak je to potrebné, lekár vám vystaví odporúčanie. V akútnych prípadoch sa môžete obrátiť priamo na nemocnicu, kde sa identifikujete pasom, môžu od vás žiadať aj EPZP.

  Doplatky. Stomatologické ošetrenie – 80 % z ceny, maximálne 348 libier,

 • stomatologická prehliadka – 4,76 libry (okrem tehotných žien, detí do 16 rokov a študentov do 18 rokov); lieky – 5,90 za liek (okrem ľudí starších ako 60 rokov, detí do 18 rokov, tehotných žien a tých, ktorí užívajú špeciálne lieky a majú potvrdenie o oslobodení zo spoluúčasti).

Taliansko

 • Lekárske ošetrenie. Poskytne vám ho najbližšia pobočka Unita Sanitaria Locale. Adresy dostanete buď v hoteli, alebo ich nájdete v telefónnom zozname. Existujú aj takzvané zvláštne služby pre turistov – Servizio di guardia turistica. Ak nebudete mať pri sebe EPZP, musíte zaplatiť v hotovosti.
 • Lieky. Ak predložíte preukaz EPZP, lekár vám vystaví recept. Lieky vám vydá každá lekáreň.
 • Hospitalizácia. V akútnych prípadoch nepotrebujete odporúčanie od lekára, môžete sa priamo obrátiť na nemocnicu. Potrebujete však EPZP.
 • Doplatky. Lekárske ošetrenie – 36,15 eura; lieky – 100-percentná spoluúčasť pacienta. 

Grécko

 • Lekárske ošetrenie. Po predložení preukazu vám ho filiálka I.K.A. vymení za tzv. zápisník nárokov na zdravotné služby. Tento je platný v celom Grécku a je potrebné predložiť ho ošetrujúcemu lekárovi, v lekárni, ako aj nemocnici.
 • Lieky. Recept, ktorý vám doktor vystaví, si môžete do 48 hodín vybrať v každej lekárni. Na recept je potrebné nalepiť kupóny a etikety z balení liekov.
 • Hospitalizácia. Aj v tomto prípade vám na základe odporúčania lekára I.K.A. vystaví odporúčanie na nemocničné ošetrenie podľa typu ochorenia. Ak tento poukaz nevyužijete do 24 hodín, stáva sa neplatným. V neodkladných prípadoch vás ošetria aj bez odporúčania.
 • Doplatky. Lieky – v zásade 25 percent z ceny.

Švajčiarsko

 • Lekárske ošetrenie. Obráťte sa na všeobecného lekára. Ošetrenie si v niektorých kantónoch musíte zaplatiť sami. Máte však nárok na jeho uhradenie.
 • Lieky. Dajú vám ich v každej lekárni po predložení preukazu EPZP.
 • Hospitalizácia. Predložte preukaz EPZP. Pre ošetrovanie vo verejnej nemocnici spravidla platí princíp „Tiers Payant“, takže nemusíte podstúpiť procedúru priamej platby. Pri ošetrení v súkromnej nemocnici musíte sami zaplatiť účet a náklady môžu byť uhradené len čiastočne. V prípade potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti môžete zájsť priamo do nemocnice s preukazom EPZP.
 • Doplatky. Lekárske ošetrenie – 5 až 10 % nákladov za ošetrenie; lieky – až do 25 %, ktoré sú uvedené na tzv. pozitívnom zozname a až do 100 percent za ostatné; hospitalizácia – až do 15 percent nákladov + paušálna spoluúčasť za pobyt v nemocnici maximálne v dĺžke 30 dní, a to 25 švajčiarskych frankov, ak máte menej ako 18 rokov a 70 frankov, ak ste starší ako 18 rokov.

Maďarsko

 • Lekárske ošetrenie. S preukazom EPZP zájdite priamo na pobočku Národnej zdravotnej poisťovne (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) alebo na polikliniku. Môžete však kontaktovať aj priamo zmluvného lekára.
 • Lieky. Ak lekár určí, že je potrebujete lieky, recept si môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni.
 • Hospitalizácia. Ak potrebujete hospitalizáciu, nemusíte mať so sebou preukaz, ale musíte ho predložiť najneskôr do konca hospitalizácie. V opačnom prípade obdržíte účet, ktorého výška by mohla byť voľne stanovená nemocnicou.
 • Doplatky. Lieky – až do 100 % nákladov.

Česká republika

 • Lekárske ošetrenie. Zdravotnej poisťovni predložíte preukaz EPZP, ktorý vám bude zamenený za „Potvrzení o registraci“. Tam sa dozviete aj údaje o zmluvných lekároch v najbližšom okolí. Ak by ste neboli schopní vyhľadať pred ošetrením poisťovňu, môžete sa obrátiť na zmluvného lekára.
 • Lieky. Vydajú vám ich v ktorejkoľvek lekárni.
 • Hospitalizácia. Odošle vás lekár. V naliehavých prípadoch je možné, aby vás hospitalizovali aj na základe preukazu EPZP.
 • Doplatky. Pre lieky sú stanovené pevné limity. Ak liek svojou cenou prekročí limit, musíte zvyšok uhradiť. O výške doplatku by vás mal informovať lekár.

Francúzsko

 • Lekárske ošetrenie. Preukaz EPZP neslúži ako doklad na ošetrenie pre francúzskeho lekára. Ten vám vystaví formulár na ošetrenie ,,feuille de soins", do ktorého zapíše vaše údaje a poskytnuté výkony. Keďže musíte všetky ošetrenia zaplatiť z vlastného vrecka, dostanete od lekára formulár pre ošetrenie. Príslušná pobočka poisťovne Caisse Primaire d´Assurance Maladie vám zaplatívýdavky podľa francúzskeho práva.
 • Lieky. Musíte ich najprv zaplatiť sami. Aj v tomto prípade máte nárok na ich uhradenie ako pri lekárskom ošetrení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení.
 • Hospitalizácia. Dostanete od lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice.
 • Doplatky. Lekárske ošetrenie – 30 % ceny; laboratórne testy – 40 % ceny; lieky – 65 % ceny pre špeciálne lieky s modrou etiketou, 35 % pre špeciálne lieky s bielou etiketou ako aj za bežné lieky, žiadne príplatky za niektoré mimoriadne dôležité lieky; hospitalizácia – 20 % ceny alebo 10,60 eura na deň

Holandsko

 • Lekárske ošetrenie. Stačí mať preukaz EPZP. Ak máte viac ako 18 rokov, je nárok na stomatologické ošetrenie veľmi obmedzený. Pre vyšetrenie špecialistom je potrebné odporúčanie praktického lekára.
 • Lieky. Dostanete ich priamo od lekára alebo v lekárni po predložení EPZP.
 • Hospitalizácia. Pre bezplatné ošetrenie musíte mať pri sebe EPZP a poproste ich, aby sa obrátili, v súvislosti s náhradou nákladov, na „Agis Zorgververzeke­ringen“. Tá preberie náklady za najnižšiu triedu starostlivosti.
 • Doplatky. Lieky – rozdiel medzi dohodnutou pevnou cenou a cenou za zvolený drahý liek; hospitalizácia – žiadne príplatky v najnižšej triede

Španielsko

 • Lekárske ošetrenie. Kontaktujte tieto verejné zdravotnícke zariadenia: konzultačné miesto (consultorio), ambulancia (ambulatorio), zdravotnícke centrum (centro de salud), nemocnica (hospital). Informácie o adresách dostanete na krajskom riaditeľstve (Instituto Nacional de la Seguiridad Social) a jeho pobočkách. Potrebujete aj EPZP, ako aj preukaz totožnosti.
 • Lieky. Ak máte recept, dajú vám ich v ktorejkoľvek lekárni.
 • Hospitalizácia. Lekár vystaví odporúčanie, v ktorom je uvedená nemocnica, kde vás musia ošetriť.
 • Doplatky. Lieky – 40 % nákladov, okrem dôchodcov; stomatologické ošetrenie si hradíte sami.
debata chyba