Čo ponúka komerčné cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku a neviete, kde sa poistiť? Pozrite si prehľad služieb, ktoré ponúkajú poisťovne na slovenskom trhu.

04.06.2010 18:56
peniaze, euro, bankovky, mince Foto:
peniaze, euro, bankovky, mince
debata

Union poisťovňa

 • Hradí akútne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti.
 • Z úrazového poistenia je kryté odškodnenie poisteného v prípade trvalých následkov úrazu, ale aj pozostalých v prípade jeho smrti v dôsledku úrazu.
 • V prípade, že z vážnych dôvodov (choroba, úraz, úmrtie, živelná udalosť) nemôžete vycestovať, poisťovňa uhradí 80 až 100 percent poplatku za stornovanie.
 • V rámci celoročného cestovného poistenia je možné si poistiť aj poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa, poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla, poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách.
 • Pre individuálne komplexné cestovné poistenie platia tieto limity poistného krytia: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (120-tisíc €), asistenčná služba bez limitu, poistenie batožiny (700 €, maximálne 350 € na jednu vec), oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou od 24 do 48 hodín (100 €, nad 48 hodín 300 €), strata dokladov 350 €, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví 100-tisíc €, na majetku 35-tisíc €, náklady na advokáta 2-tisíc a náklady kaucie 3-tisíc €, úrazové poistenie 3¤500 € v prípade smrti úrazom, 7-tisíc € v prípade trvalých následkov úrazu.

Allianz poisťovňa

 • Ako jediní na Slovensku ponúkajú pre jednotlivcov individuálne cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov a poistenie rizík, akými sú: liečebné náklady a základné asistečné služby, batožina, úraz (trvalé následky a smrť úrazom), zodpovednosť za škodu, doplnkové asistenčné služby (právna pomoc, pomoc pri strate dokladov, meškanie batožiny atď.)
 • Spolupracujúce cestovné kancelárie a agentúry ponúkajú tzv. Komplexné cestovné poistenie pre klientov CK – balíček poistení skladajúci sa z poistenia liečebných nákladov a asistenčných služieb, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkových asistenčných služieb a poistenia stornovacích poplatkov a predčasného návratu.
 • Poistenie sa dá uzavrieť do všetkých krajín sveta a závisí od zvoleného rozsahu poistených rizík, územnej platnosti, veku poisteného, prípadne poskytnutých zliav, resp. rizikových prirážok (v prípade rizikových športov a činností); rádovo na štandardnú dovolenku je to okolo 10 € na osobu.
 • Pri častejších cestách do zahraničia je vhodné celoročné poistenie, ktoré navyše kryje aj zimné športy.
 • Ceny poistného sa v poisťovni Allianz určujú podľa zvoleného rozsahu poistného krytia, veku poisteného, územnej platnosti, prípadných rizikových prirážok – napríklad dospelá osoba, Európa (+ Stredomorie), celý balíček (liečebné náklady, batožina, zodpovednosť, úrazové doplnkové asistenčné služby) – bez uplatnenia prirážok alebo zliav – 10,5 € na týždeň.

UNIQA poisťovňa

 • V individuálnom cestovnom poistení si možno vybrať ľubovoľné poistné riziká. Podmienkou je vždy poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
 • Poisťovňa ponúka aj Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa všetky poistné riziká: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, zodpovednosť za škodu v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, omeškanie letu a batožiny, storno zájazdu.
 • V ročnom a viacročnom cestovnom poistení je možný výber z troch ponúkaných variantov poistenia s vopred nakombinovanými poistnými rizikami.
 • Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb. Zahŕňa aj náklady na prevoz poisteného, prevoz telesných pozostatkov. Nevyhnutnou súčasťou liečebných nákladov je krytie nákladov na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.
 • V balíku cestovného poistenia sú zahrnuté tieto riziká s poistnou sumou: liečebné náklady – 90-tisíc €, právna ochrana – 12-tisíc €, kaucia – 5-tisíc €, zodpovednosť za škodu na zdraví – 40-tisíc €, zodpovednosť za škodu na veci – 40-tisíc €, úrazové poistenie pri smrti – 3¤319,39 € a trvalé následky – 1¤659,70 až 13 277,57, batožina – 663,88 €, poplatok za stornovanie – 2¤489,54 €, maximálne však 995,82 € na osobu, a meškanie letu a batožiny – podľa počtu meškaných hodín, maximálne 225 €

Generali Slovensko

 • Poisťovňa uhrádza ambulantné ošetrenie (stomatologický zákrok, ak ide o akútny stav), hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prípadne preloženie, prevoz liekov, prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia, v prípade smrti, do vlasti, asistenčné služby.
 • Cena cestovného poistenia závisí od zvolenej destinácie (Európa alebo Svet), od voľby poistených rizík, ako aj od toho, aký typ cestovného poistenia si vyberiete – či pôjde o krátkodobé alebo ročné poistenie. Krátkodobé poistenie do zahraničia Dovolenkár sa pohybuje už od 0,90 €/deň. Poistenie Svetobežník je ideálne pre tých, čo cestujú často, stojí už od 17 € za rok.
 • Poisťovňa poskytuje viacero výhod – poistné krytie až do výšky 200-tisíc €, poisťuje všetky bežné druhy športov bez príplatkov, poistnú ochranu pri ceste do zahraničia, umožňuje aj samostatné poistenie storna cestovných cenín (zájazdy, letenky, hotelové pobyty), ponúka výhodnú cenu pri poistení rodinnou tarifou (skupina maximálne 7 osôb, z toho najviac 2 dospelé osoby nezávisle od príbuzenských vzťahov), atď.
 • Poistenie si možno dojednať v pobočke, cez internet alebo telefonicky.

VÚB

 • Ponúka cestovné poistenia Na cestu, pre časté cestovanie Do sveta a aj špeciálne poistenie Poistenie na slovenské hory Out&Active. Poistenie Na cestu (uzatvára sa na presný počet dní, teda toľko dní, koľko človek plánuje byť v zahraničí) a poistenie Do sveta (uzatvára sa na dobu jedného roka) a kryjú liečebné náklady s možnosťou uzatvorenia doplnkových poistení pre rôzne riziká.
 • Poistenie na slovenské hory kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, ktoré naďalej organizuje Horská záchranná služba na území SR. Náklady sú hradené až do výšky 10-tisíc €. Poistenie je možné dojednať na rok, predáva sa vo dvoch variantoch: Základ a Extrém. Cestovné poistenie je automatickou súčasťou balíka služieb ku kreditným kartám Amex.
 • V rámci liečebných nákladov najčastejšie ide o náklady na: ambulantné ošetrenie a hospitalizáciu, lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov.

Kooperativa

 • Komplexné cestovné poistenie obsahuje poistenie liečebných nákladov (80-tisíc €), poistenie trvalých následkov úrazu (6 638,78 €), poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (3 319,39 €), poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví (99 581,76 €), poistenie zodpovednosti za škodu na veci (33 193,92 €), poistenie batožiny (663,88 €), poistenie zdržania batožiny pri vycestovaní (165,97 €)
 • Výška poistného závisí od veľkosti balíka a pohybuje sa od 33 do 60 €.

Poisťovňa Poštovej banky

 • Cestovné poistenie je poistenie liečebných nákladov a batožiny vhodné na krátkodobé turistické cesty do zahraničia s asistenčnými službami pre celú Európu a ďalšie dovolenkové destinácie (akými sú napr. Turecko, Tunisko, Egypt).
 • Poistenie kryje náklady v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia či straty batožiny počas pobytu v zahraničí: za ošetrenie klienta, lieky, hospitalizáciu, návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii, na starostlivosť opatrovníka do prepravy klienta na územie SR a tiež prepravu na územie Slovenska s poistnou sumou 50-tisíc €, na obstaranie alebo opravu vecí pri strate alebo poškodení cestovnej batožiny s poistnou sumou 350 € (napríklad: ošatenie, obuv, hygienické potreby, darčeky pre blízkych s výnimkou cenností, kufre alebo suveníry).
 • Poistenie na 5 dní stojí 6,61 € na osobu, na 8 dní stojí 10,26 € na osobu, na 12 dní stojí 13,24 € na osobu.
 • Ponúka aj cestovné poistenie k platobným kartám. Ročný poplatok za poistenie je 15,60 € pre držiteľa karty, ak chce mať poistenú aj rodinu, je to 39 € ročne.

Groupama poisťovňa

 • Ponúka individuálne cestovné poistenie, skupinové a cestovné poistenie k platobným kartám.
 • V rámci cestovného poistenia ponúka: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a strata dokladov (poisťujeme aj vaše elektronické a optické nástroje), poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou, poistenie storna objednanej služby a predčasného návratu, poistenie meškania odletu, poistenie pre prípad nepojazdného vozidla, poistenie právnej ochrany.
 • Klient si môže vybrať zo štyroch typov poistenia (Optimum, Standard, Extra, Exclusive), ktoré sa líšia rozsahom krytia uvedených rizík a výškou poistnej sumy.
 • Výška poistného: Dospelá osoba vo veku 30 rokov cestuje do Chorvátska na 10-dňový pobyt. Vybrala si typ poistenia: Standard (poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a straty dokladov). Za cestovné poistenie počas pobytu zaplatí 12,50 €.
debata chyba