Chorvátsko v dejinách

Najstaršími známymi obyvateľmi Jadranu a priliehajúceho vnútrozemia boli Ilýrovia. V 1. stor. pred n. l. bola Dalmácia súčasťou Rímskej provincie Ilyricum. Neskôr vznikla samostatná provincia Dalmácia. Severná časť Chorvátska bola súčasťou rímskej provincie Panónia.

03.04.2005 11:11 , aktualizované: 22.06.2005 11:11
debata

Príchod Slovanov

Po rozpade Rímskej ríše sa Dalmácia dostala pod vplyv Byzancie a Panónska časť Chorvátska pod vplyv Franskej ríše. V 6. – 7. stor. začali územie dnešného Chorvátska osídľovať Slovania. Chorvátsky štát vznikol v 9. stor., keď sa na prechodnú dobu podarilo spojiť posávske (panónske) a dalmácke kniežatstvo.  Za kráľa Krešimira III. došlo k vytvoreniu kráľovstva Chorvátska a Dalmácie.

Uhorské kráľovstvo

V roku 1102 bol za chorvátskeho kráľa korunovaný uhorský panovník Koloman z rodu Arpádovcov. Chorvátsko si síce udržalo i naďalej autonómne postavenie, prestalo však existovať ako samostatný štát a vstúpilo do personálnej únie s Uhorskom. V rokoch 1204 – 1358 Chorvátska prímorská republika s centrom v Dubrovníku musela uznať nadvládu Benátok. V roku 1242 počas prenasledovania uhorského kráľa Bela IV. vtrhli do Chorvátska Tatári (Mongoli) a krajinu značne spustošili. V roku 1358 získala Dubrovnícka republika samostatnosť pod nominálnou ochranou uhorsko-chorvátskych kráľov. Po bitke pri Kosovom poli v roku 1389 začali prenikať do Chorvátska Turci, ktorí krajinu výrazne pustošili.

Po Moháči

V roku 1527, po bitke pri Moháči, keď padol posledný jagelovský kráľ Uhorska a Turci na hlavu porazili uhorské vojsko, uznala chorvátska šľachta zvrchovanosť rakúskych Habsburgovcov. Až v r. 1683 po zdolaní Turkov pri Viedni sa rozvinulo v severnej Dalmácii masové ľudové protiturecké hnutie a Chorvátsko sa pomaly oslobodzuje z ich nadvlády. Začiatkom 19. stor. počas ťaženia francúzskych Napoleonových vojsk sa značná časť Chorvátska stala súčasťou Ilýrskej provincie ovládanej francúzskou okupačnou správou. Druhá polovica 19. stor. sa vyznačuje bojom za zjednotenie krajiny, národnooslobod­zovacím odbojom proti uhorskej nadvláde a maďarizácii.

Juhoslávia a samostatné Chorvátsko

Po prvej svetovej vojne sa stáva Chorvátsko súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskoršie Kráľovstva Juhoslávie). Počas druhej svetovej vojny vládol v Chorvátsku fašistický režim – ustašovský štát. Po vojne sa stalo Chorvátsko súčasťou Zväzovej republiky Juhoslávie (Socialistická federatívna republika Juhoslávia), v ktorej vládla komunistická strana pod vedením J. P. Tita. Po rozpade Juhoslávie na prelome 80. a 90. rokov 20. stor. sa oblasť Srbská Krajina  stala zámienkou pre federálnu juhoslovanskú armádu, aby vyprovokovala konflikt s novovzniknutým chorvátskym štátom.

Chorvátsko sa oddelilo od Juhoslávie v roku 1991.  25.6.1991 došlo k vyhláseniu samostatnosti a o rok neskôr k uznaniu samostatnosti Chorvátska. Necelý rok ovládla juhoslovanská armáda viac ako polovicu chorvátskeho územia a takmer sa jej podarilo oddeliť Dalmáciu od Záhrebu. V roku 1992 sa federálna armáda stiahla, ale v Srbskej Krajine naďalej existoval nezávislý štát. V súčasnosti je celé Chorvátsko suverénny demokratický štát.

debata chyba