Pred dovolenkou: Potrebujete nový pas?

, 14.06.2018 07:00
cestovanie, rodina, lietadlo, dovolenka,...
Neplatný cestovný doklad môže odchod na dovolenku nielen znepríjemniť, ale aj predražiť. Autor:

Pred cestou do zahraničia sa oplatí skontrolovať platnosť pasu a včas požiadať o vydanie nového dokladu.

Neplatný cestovný doklad môže odchod na dovolenku nielen znepríjemniť, ale aj predražiť. Občan môže síce požiadať o urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch pracovných dní, ale zaplatí zaň trojnásobok príslušnej sadzby.

Požiadať o vydanie cestovného dokladu môže aj do desiatich pracovných dní, za to zaplatí dvojnásobok príslušnej sadzby.

Do krajín Európskej únie, na Island alebo do Nórska, Čiernej Hory a ďalších niekoľkých vybraných krajín sa dostanete síce aj na občiansky preukaz, do iných destinácií bez platného pasu však nevycestujete.

Problémom však môže byť cesta s deťmi. Deti do pätnásť rokov sa totiž do zahraničia bez platného cestovného dokladu nedostanú.

„Zákon nedovoľuje, aby mal rodič dieťa zapísané vo svojom cestovnom doklade,“ hovorí právnička Petra Kováčová. Platí, že pri ceste do zahraničia musí mať každý občan Slovenska do 15 rokov vlastný cestovný pas, novorodencov nevynímajúc.

„Cestovný pas v prípade detí do 15 rokov slúži ako doklad totožnosti, keďže občiansky preukaz sa vydáva až po dovŕšení 15 rokov. Bez platného pasu rodič len s ťažkosťami dokazuje, že ide skutočne o jeho dieťa a môže mu byť znemožnený vstup do krajiny či nástup do lietadla,“ upozorňuje právnička.

Slováci môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru.

Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného skončenia pobytu.

Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

Od roku 2008 sa vydávajú cestovné pasy s biometriou. Prvým biometrickým údajom je podoba tváre.

Druhý údaj sú odtlačky prstov. Slovenský biometrický pas je klasický papierový pas so zabudovaným RFID čipom. V čipe je zaznamenaný biometrický údaj – digitálna mapa tváre.

V pasoch je teda uložený biometrický údaj o tvári, ktorý je pre každého človeka jedinečný a nedá sa zmeniť – napríklad tvar brady, nosa, vzdialenosť očí, kosti nadočnicových oblúkov a podobne. Nesníma sa teda pokožka tváre, ale body, ktoré vytvárajú jedinečný obraz tváre.

Zo zdravotných alebo náboženských dôvodov zákon umožňuje nasnímať podobu tváre na biometrické pasy s prikrývkou hlavy za predpokladu, že to neznemožňuje identifikáciu.

Ako a kde vybavíte cestovný pas

Žiadosť

 • podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.
 • občan žijúci v zahraničí môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Občan musí byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebné priniesť fotografiu.

Potrebné dokumenty

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá: občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, rodný list a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom Slovenskej republiky, ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie), ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí, je potrebné predložiť sobášny, respektíve rodný list vydaný Osobitnou matrikou, skôr vydaný cestovný pas, správny poplatok.

Pas pre deti

 • za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. K žiadosti o vydanie cestovného pasu sa predkladá rodný list Slovenskej republiky a prípadne už uvedené náležitosti.
 • občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.
 • ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Oplatí sa vedieť:

 • každý občan bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu.
 • výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. Bezvládnym občanom sa žiadosť o vydanie cestovného pasu prijme prostredníctvom mobilného pracoviska, po dohode so žiadateľom. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára.
 • vo vydaných cestovných pasoch sa nevykonávajú žiadne dodatočné zmeny údajov, ak občan požaduje vykonať zmenu údajov, napr. zapísanie titulu alebo úradného záznamu, je potrebné požiadať o vydanie nového cestovného pasu.

Koľko zaplatíte za vydanie pasu

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 33 eur
 • do 10 pracovných dní 66 eur
 • do 2 pracovných dní 99 eur

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 13 eur
 • do 10 pracovných dní 26 eur
 • do 2 pracovných dní 39 eur

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 8 eur
 • do 10 pracovných dní 16 eur
 • do 2 pracovných dní 24 eur.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 16,50 eura
 • do 10 pracovných dní 33 eura
 • do 2 pracovných dní 49,50 eura

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní 6,50 eura
 • do 10 pracovných dní 13 eura
 • do 2 pracovných dní 19,50 eura

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní 4 eurá
 • do 10 pracovných dní 8 eur
 • do 2 pracovných dní 12 eur

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 30 eur
 • do 10 pracovných dní 60 eur
 • do 2 pracovných dní 90 eur

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní 8 eur
 • do 10 pracovných dní 16 eur
 • do 2 pracovných dní 24 eur

Oslobodenie od poplatku:

 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Prevzatie cestovného pasu

Vyhotovený cestovný pas vrátane urýchleného (do 2 pracovných dní alebo do 10 pracovných dní) si občan vyzdvihne v mieste podania žiadosti o vydanie – teda na oddelení dokladov, kde bola prijatá žiadosť.

Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.

Ak občanovi staršiemu ako 15 rokov má jeho vyhotovený cestovný pas prevziať iná než blízka osoba, nie je potrebné predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie, postačuje, ak žiadateľ túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní.

Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Strata alebo odcudzenie pasu

 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
 • Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate domov tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.
 • Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (informácie o zastupiteľských úradoch sú dostupné na www.mzv.sk).
 • Občan, ktorý nemá iný platný cestovný doklad, požiada zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, občan požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ. Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur.
 • Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín.

Poplatky

 • Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu bez ohľadu na vek jeho držiteľa sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu vyberie zvýšený správny poplatok.
 • Zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného pasu sa nevyberie, ak sa cestovného pasu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

 • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.

Ako vybaviť náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad: vydáva ho veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov.

 • veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
 • občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Náhradný cestovný doklad je primárne určený na návrat na Slovensko. Občan môže dokončiť dovolenku, nemusí sa hneď vracať späť domov. Náhradný cestovný doklad nie je určený na to, aby pokračoval na ceste do ďalších krajín. Na náhradných cestovných dokladoch je aj uvedené, cez ktoré krajiny sa občan bude vracať späť.

Náhradný cestovný doklad Európskej únie:

 • vydáva veľvyslanectvo na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky jeho vydávania a použitia ustanovuje osobitný predpis.
 • v prípade, ak slovenský občan potrebuje vystaviť cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky (napr. v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu) a nachádza sa v štáte, kde Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže sa so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#cestovný pas
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku