Cestovný pas potrebujú najmä deti do pätnásť rokov

Začína sa obdobie dovoleniek a prázdniny sú tu o mesiac. Máte najvyšší čas skontrolovať platnosť pasu nielen sebe, ale najmä neplnoletým potomkom.

28.06.2019 06:00
dieťa, cestovanie, dovolenka, prázdniny Foto:
Ilustračné foto.
debata

Okrem členských štátov Európskej únie môžu občania Slovenska v rámci Európy cestovať s platným občianskym preukazom aj na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne šesť mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

V prípade, ak máte naplánovanú dovolenku v Chorvátsku alebo Taliansku, vám teda neplatný pas cestovné plány nenaruší. Pozor však, ak máte deti do pätnásť rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz. Dieťa totiž nemôže mať rodič zapísané vo svojom cestovnom doklade. Platí, že pri vycestovaní musí mať každý vlastný cestovný pas, novorodencov nevynímajúc. V tejto situácii už môže neplatný cestovný doklad spôsobiť problémy a predražiť cestu.

Občan síce môže požiadať o urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch pracovných dní, zaplatí zaň trojnásobok príslušnej sadzby. Požiadať o vydanie cestovného dokladu môže aj do desiatich pracovných dní, za to zaplatí dvojnásobok príslušnej sadzby. Za dieťa od šesť do šestnásť rokov zaplatíte za vydanie cestovného pasu do tridsiatich dní trinásť eur, ale do desiatich pracovných dní vás to bude stáť dvadsaťšesť eur a do dvoch pracovných dní tridsaťdeväť eur. Ak máte dieťa mladšie ako šesť rokov, bude vás vydanie cestovného pasu do tridsiatich dní stáť osem eur, do desiatich pracovných dní šestnásť eur a do dvoch pracovných dní dvadsaťštyri eur.

Za občana mladšieho ako pätnásť rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. V prípade rozvedených rodičov žiadosť podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
cestovanie, pas, dovolenka Ilustračné foto.

Za dieťa mladšie ako pätnásť rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca alebo osoba ktorá žiadosť podala (pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy). Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Čo sa týka platnosti pasu, cestovný pas sa občanovi po dovŕšení šestnásť rokov vydáva s platnosťou na desať rokov, občanovi mladšiemu ako šestnásť rokov sa vydáva s platnosťou na päť rokov. Deti do šesť rokov dostávajú doklad s platnosťou dva roky. Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na jeden rok.

Ako sa podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu

 • Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.
 • Občan žijúci v zahraničí môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu musí byť osobne prítomný. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebné priniesť fotografiu.

Čo musí občan predložiť

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

 • občiansky preukaz, ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list SR a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo SR je možné preukázať platným cestovným pasom SR
 • ďalší matričný doklad, ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie); ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí je potrebné predložiť sobášny, resp. rodný list vydaný Osobitnou matrikou,
 • skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky
 • správny poplatok

Oplatí sa vedieť

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba ako rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. K žiadosti o vydanie cestovného pasu sa predkladá rodný list Slovenskej republiky a prípadne vyššie uvedené náležitosti.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby ako rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.

Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti, prevzatie vyhotoveného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Každý občan bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. Bezvládnym občanom sa žiadosť o vydanie cestovného pasu príjme prostredníctvom mobilného pracoviska, po dohode so žiadateľom. Žiadosť za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za takéhoto občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára.

Vo vydaných cestovných pasoch sa nevykonávajú žiadne dodatočné zmeny údajov, ak občan požaduje vykonať zmenu údajov, napr. zapísanie titulu alebo úradného záznamu, je potrebné požiadať o vydanie nového cestovného pasu.

Platnosť pasu

 • Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
 • Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydáva cestovný pas s platnosťou na jeden rok.
 • Ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
dovolenka, rodina, prázdniny, letisko Ilustračné foto.

Prevzatie cestovného pasu

 • Vyhotovený cestovný pas vrátane urýchleného (do 2 pracovných dní alebo do 10 pracovných dní), si občan vyzdvihne v mieste podania žiadosti o vydanie – teda na oddelení dokladov, kde bola prijatá žiadosť.
 • Vyhotovený cestovný pas môže za občana staršieho ako 15 rokov vyzdvihnúť aj iná osoba – ale na základe úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa držiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený cestovný pas prevziať bez úradne osvedčenej plnej moci na zastupovanie.
 • Ak občanovi staršiemu ako 15 rokov má jeho vyhotovený cestovný pas prevziať iná než blízka osoba, nie je potrebné predkladať osvedčenú plnú moc na zastupovanie, postačuje, ak žiadateľ túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti o vydanie cestovného pasu pri jej podaní.
 • Za občana mladšieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy. Táto osoba sa podľa všeobecného predpisu o správnom konaní nemôže dať zastupovať.

Biometrické pasy

 • cestovné pasy formátu Európskej únie sa vydávali od 1. apríla 2005 do 14. januára 2008. Od 15. januára 2008 sa na oddeleniach dokladov vydávajú nové cestovné pasy s biometriou.
 • prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhý biometrický údaj sú odtlačky prstov.
 • slovenský biometrický pas je klasický papierový pas so zabudovaným RFID čipom. V čipe je zaznamenaný biometrický údaj – digitálna mapa tváre.
 • v nových pasoch je uložený biometrický údaj o tvári, ktorý je pre každého človeka jedinečný a nedá sa zmeniť. Je to napríklad tvar brady, nosa, vzdialenosť očí, kosti nadočnicových oblúkov a podobne. Nesníma sa teda pokožka tváre, ale body, ktoré vytvárajú jedinečný obraz tváre. Zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov zákon umožňuje nasnímať podobu tváre na biometrické pasy s prikrývkou hlavy, za predpokladu, že to neznemožňuje identifikáciu.
 • nové cestovné doklady majú 34 strán označených deväťmiestnym kódom a majú štyri rôzne farby obalov, podľa toho, kto je ich držiteľom. Cestovný, diplomatický a služobný pas majú obal bordový. Cestovný doklad cudzinca, tzv. utečenecký pas, má obal modrej farby. Cudzinci bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území SR majú pas s obalom tmavomodrej farby a cudzinecký pas má čierny obal.
 • na zadnej strane obalu je reliéf Európy s vyznačenými obrysmi Slovenska. Prvá strana pasu obsahuje text Európska únia, Slovenská republika a Cestovný pas vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Na vnútornej strane obalu je graficky zobrazený Kriváň a panoráma nábrežia Dunaja v Bratislave s Bratislavským hradom a budovou Národnej rady SR.
 • biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.
Zdroj: ministerstvo vnútra, pasy.sk

Strata alebo odcudzenie pasu

Ak stratíte alebo vám odcudzia cestovný pas, ste povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ak stratíte alebo vám odcudzia cestovný pas v zahraničí, ste povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.

Ak pri ohlásení predkladáte doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priložíte aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (informácie o zastupiteľských úradoch sú dostupné na www.mzv.sk).

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
pas, cestovanie Ilustračné foto.

Občan, ktorý nemá iný platný cestovný doklad, požiada zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad, občan požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ. Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur.

Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín. <info>Cestovný pas sa eviduje ako odcudzený, ak držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a cestovný pas neodovzdal.

Poplatky

 • Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu bez ohľadu na vek jeho držiteľa sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu vyberie zvýšený správny poplatok.
 • Zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného pasu sa nevyberie, ak sa cestovného pasu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

 • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.

Poplatky za vydanie cestovného dokladu

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 33 eur
 • do 10 pracovných dní 66 eur
 • do 2 pracovných dní 99 eur

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 13 eur
 • do 10 pracovných dní 26 eur
 • do 2 pracovných dní 39 eur

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní 8 eur
 • do 10 pracovných dní 16 eur
 • do 2 pracovných dní 24 eur.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom". Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 16,50 eura
 • do 10 pracovných dní 33 eur
 • do 2 pracovných dní 49,50 eura

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní 6,50 eura
 • do 10 pracovných dní 13 eur
 • do 2 pracovných dní 19,50 eura

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní 4 eurá
 • do 10 pracovných dní 8 eur
 • do 2 pracovných dní 12 eur

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní 30 eur
 • do 10 pracovných dní 60 eur
 • do 2 pracovných dní 90 eur

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní 8 eur
 • do 10 pracovných dní 16 eur
 • do 2 pracovných dní 24 eur

Oslobodenie od poplatku:

 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #cestovanie #cestovný pas